Regulamin

Regulamin Festivalu Cubano

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Uczestnictwo w FESTIVALU CUBANO jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Uczestnika na przyjęcie warunków Regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą być uczestnikami Festiwalu tylko za pisemną zgodą rodziców/opiekunów.
 3. Zapisując się na zajęcia podczas Festiwalu, uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach bierze udział na własną odpowiedzialność. Organizatorzy Festiwalu nie odpowiadają za kontuzje Uczestników zajęć.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę rzeczy wartościowych pozostawionych w miejscu odbywania się zajęć i imprez.
 5. Wszystkie osoby, poprzez uczestnictwo w imprezach, koncertach i wszystkich innych wydarzeniach organizowanych przez Festival Cubano wyrażają zgodę na rejestrowanie i publikację materiałów ze swoim wizerunkiem.

§ 2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest wykupienie wejściówki typu , Master Pass, Combo Pass, Fullpass, Fullpass for Beginners, Daypass lub Party Pass (zwanych dalej karnetami). Karnet ma formę bransoletki, którą uczestnik ma obowiązek nosić na wszystkich zajęciach, imprezach i koncertach, które obejmuje wybrana forma karnetu.
 2. Wszystkie karnety są imienne. Wymagane są dane podane w formularzu. Dotyczy to również wejściówek zakupionych w kasie w dniu imprezy. Jedna osoba może zakupić tylko jeden karnet.
 3. Karnet uprawnia tylko i wyłącznie do uczestnictwa w zajęciach i imprezach, na które został wykupiony.
 4. W przypadku rezygnacji z zakupionego karnetu do dnia 15 kwietnia będzie zwracane jedynie 50% jego wartości lub istnieje możliwość przekazanie go innej osobie - należy o tym poinformować Organizatora, wysyłając dane nowej osoby na adres mailowy: kontakt@festivalcubano.pl. Od 16 kwietnia nie zwracamy pieniędzy, ale do 8 maja istnieje możliwość przekazania go innej osobie, za dopłatą 150 pln - należy o tym poinformować Organizatora, wysyłając dane nowej osoby i potwierdzenie przelewu na adres mailowy: kontakt@festivalcubano.pl . Od 9 maja nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za zakupiony karnet ani podmiany osób.
 5. W przypadku rezygnacji z karnetu zakupionego w cenie grupowej należy zgłosić to organizatorowi grupy.
 6. Nie wysyłamy maila z potwierdzeniem wpływu na nasze konto opłaty za Festiwal (karnety, noclegi).
 7. W dniu odbioru karnetu należy mieć ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem oraz dowód wpłaty (nie dotyczy karnetów grupowych).
 8. Zniżka grupowa dotyczy jedynie karnetów typu Combo Pass, Fullpass i Fullpass for Beginners.
 9. Płatności za zakupione karnety należy dokonać przelewem w ciągu 7 dni od wykonania rezerwacji. W przypadku rezerwacji karnetu w wyznaczonych przez organizatora, tzw. tańszych okresach, za termin rezerwacji uznaje się datę wykonania przelewu. Po 24 kwietnia karnety zakupić można tylko w kasie Festiwalu.
 10. Rezerwacji na warsztaty można dokonać przez formularz na stronie internetowej, przez zgłoszenie do lidera grupy lub w kasie podczas Festiwalu, jeśli pozostały jeszcze wolne miejsca.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany instruktorów oraz zmian w programie (np. z poważnych powodów losowych). Zmiana taka nie skutkuje prawem Uczestnika do wycofania wpłaty za karnet.

§ 3 ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W OBIEKCIE PROWADZENIA ZAJĘĆ

 1. Na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu i/lub jakichkolwiek innych środków odurzających.
 2. Na salę taneczną można wejść tylko w czystym obuwiu zamiennym, które nie niszczy podłogi (nie posiada metalowych elementów, mogących mieć kontakt z podłożem oraz nie pozostawia innych śladów).
 3. O opuszczenie sali tanecznej mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego Regulaminu, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym Uczestnikom lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu obiektu, w którym odbywają się zajęcia.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do poszanowania praw i godności pracowników i innych Uczestników zajęć Festiwalu.
 5. Uczestnicy zajęć proszeni są o poszanowanie mienia należącego do obiektu w którym odbywają się zajęcia i zobowiązani do pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie obiektu. Za straty materialne spowodowane prze osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
 6. Zabrania się filmowania i robienia zdjęć podczas warsztatów. Za zgodą instruktorów, jest to możliwe po zakończeniu danej lekcji.