Konkurs Rueda de Casino

KONKURS „RUEDA DE CASINO”
(Regulamin)

§ 1 Opis Konkursu

* Konkurs „Rueda de Casino” odbędzie się w trakcie trwania Festiwalu Cubano, tj. w dn. 30.04 – 3.05.2015r w Bielsku-Białej. Informacje o przebiegu, miejscu i czasie poszczególnych etapów Konkursu będą podane w programie Festiwalu.

* Główna nagroda dla zwycięskiej ruedy to Puchar Festiwalu Cubano i kwota 1500€.

* Dla ekip, które zajmą dalsze miejsca, przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe. Ilość nagrodzonych będzie zależała od ogólnej liczby startujących ekip oraz decyzji Organizatora i Jury.

§ 2 Uczestnicy

* Konkurs przeznaczony jest dla uczestników z Polski oraz zza granicy.

* Minimalna ilość uczestników w jednej ekipie to 4 pary, maksymalna to 10 par.

* Minimalny wiek uczestnika to skończone najpóźniej w dniu występu 16 lat. Osoby niepełnoletnie (16-18 lat) zobowiązane są przedstawić Organizatorowi oświadczenie prawnych opiekunów o ich zgodzie na uczestniczenie w Konkursie.

§ 3 Zgłoszenia

* Poszczególne ekipy zgłaszane są mailowo (kontakt@festivalcubano.pl) - jednoosobowo przez swojego lidera, który zostaje odpowiedzialnym za wszelkie kontakty z Organizatorem związane z Konkursem do czasu jego zakończenia. Lider grupy przesyła dane występujących osób (imię, nazwisko, mail, telefon)

* Przy zgłoszeniu ekipa podaje nazwę pod którą będzie występować oraz nazwę szkoły/klubu, którą reprezentuje i/lub miasto/narodowość.

* Ilość zgłoszonych osób może być większa niż przewidywana ilość tańczących, gdyż w kolejnych etapach Konkursu mogą wystąpić różne osoby. Maksymalna ilość rezerwowych: dla ekip liczących 4-6 par – 2 osoby, powyżej 6 par – 4 osoby.

* Jeden uczestnik może występować wyłącznie w jednej ekipie.

§ 4 Opłaty / Wpisowe

* Każdy uczestnik konkursu (również zgłoszony jako rezerwowy) wnosi wpisowe w kwocie 12€ (50PLN), które jest jednocześnie opłatą za wejściówkę na wieczorne Party Festiwalu Cubano, w dniu w którym będzie rozgrywany finał Konkursu. Opłaty należy wnieść do 7 dni po zgłoszeniu jednym przelewem od całej ekipy na konto Organizatora Festiwalu Cubano.

* Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku późniejszej rezygnacji z uczestnictwa w konkursie.

* Zwolnieni z wpisowego są wszyscy uczestnicy Festiwalu Cubano, posiadający Party Pass lub Fullpass. Nie dotyczy fullpasów for beginner.

* Uczestnicy Konkursu posiadający Fullpass nabywają również dodatkowo prawo do uczestniczenia w festiwalowych lekcjach typu MASTER CLASS „RUEDA” – min. 6 godzin!

* Zgłoszenia ekip przyjmowane są do dn. 31 marca 2015r. W przypadku zgłoszenia się tylko 3 lub mniej ekip, Organizator może podjąć decyzję o odwołaniu konkursu.

§ 5 Przebieg Konkursu

* Konkurs w zależności od ilości zgłoszeń będzie 2- lub 3-etapowy.
Kolejność występów zostanie ustalona w miejscu odbywania się konkursu w drodze losowania na około 30 min. przed planowanym początkiem konkursu.
- ELIMINACJE – każda ekipa zatańczy do muzyki wolniejszej i szybszej - wybranej przez DJ-a, w sumie 4-5 min.
 Występy konkursowe odbędą się w miejscu publicznym, np. plac miasta, galeria handlowa, scena w miejscu publicznym, itp.
W razie niepogody Organizator wskaże inne miejsce odbywania się konkursu.

- PÓŁFINAŁ – o jego rozegraniu zadecyduje Jury i Organizatorzy w zależności od poziomu i ilości ekip uczestniczących w eliminacjach. Półfinały odbędą się bezpośrednio po eliminacjach.
W półfinale i finale ekipy tańczą jeden raz do muzyki wylosowanej z listy przygotowanej przez DJ-a. Lista około 20 utworów będzie ogłoszona na stronie Festiwalu w dniu poprzedzającym konkurs. Długość utworów: 3,5- 5min.

- FINAŁ zostanie rozegrany w czasie nocnej imprezy festiwalowej. Do finału zastaną zakwalifikowane 3-4 ekipy wyłonione w eliminacjach lub w półfinale.

§ 6 Kryteria oceniania i punktacja.

* Konkurs na każdym etapie oceniać będzie wieloosobowe Jury (min. 7 osób), w tym kubańscy artyści festiwalowi. Skład osobowy Jury zostanie podany minimum na 7 dni przed rozpoczęciem Konkursu.
Organizator ma prawo zmiany osoby sędziego w przypadku choroby czy wystąpienia przeszkód o charakterze siły wyższej i zastąpienia go innym sędzią tej samej rangi.

* Przebieg konkursu oraz praca komisji sędziowskiej i skrutacyjnej nadzorowane są przez radcę prawnego, lub inną osobę zaufania publicznego.

* W każdym etapie szczególnie będzie zwracana uwaga na zabawowy charakter ruedy oraz na interakcje między cantadorem i pozostałymi tancerzami.

* Dodatkowo przed każdym występem zostanie ustalony losowo skład par i kolejność ich ustawienia w ruedzie.

* Nie mogą dominować elementy show i podnoszenia, a inne rozwiązania choreograficzne niż koło (rueda) nie mogą w sumie przekroczyć 1min. czasu występu.

* Używanie rekwizytów zabronione.

ELIMINACJE i PÓŁFINAŁY

* Sędziowanie w eliminacjach i półfinałach będzie niejawne. Ekipy będą oceniane wg 2 kryteriów. Każdy juror przyzna każdej ekipie od 1 do 10 pkt. w każdym z kryteriów („1” – najgorsza ocena, „10” – najlepsza) czyli w sumie 2 - 20 pkt.
- Kryterium 1: trudność figur, muzykalność, rytmika, technika tańca, praca ciała, itp;
- Kryterium 2: wrażenia artystyczne (KUBAŃSKOŚĆ, sceniczność, choreografia figur, stroje, itp.);

* Wynik punktowy oblicza się w sposób następujący: odrzuca się najwyższą i najniższą notę sędziowską, a następnie sumuje się pozostałe oceny sędziów.

* W półfinałach liczą się również punkty z eliminacji.

* W przypadku równej ilości punktów dla dwóch lub większej ilości ekip, kolejność będzie ustalana zwykłą większością głosów w jawnym głosowaniu wszystkich sędziów (głosowanie poprzez podniesienie ręki).
FINAŁ

* Sędziowanie jawne w punktacji 1-5 wg tych samych zasad i kryteriów, co w poprzednich etapach (czyli w sumie 2-10), jednak sędziowie publicznie pokazują noty dla  poszczególnych ekip.
W finale liczą się wszystkie punkty z poprzednich etapów.

* Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi do 60 min. po zakończeniu rywalizacji. W tym czasie liderzy ekip mają czas na wniesienie Przewodniczącemu Jury ewentualnych zastrzeżeń co do przebiegu konkursu.

§ 7 Postanowienia końcowe

* Uczestnik, przystępując do konkursu,  dobrowolnie akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Festiwalu Cubano.